Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023
:: Dobropisy

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


264234. vizited

Školský poriadok

Skolsky poriadok, Specialna zakladna skola Moldava nad Bodvou

Časť I.

Svetový kódex detských práv

 1. Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku.
 2. Všetky deti sú si rovné.
 3. Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy.
 4. Každé dieťa má právo na vzdelanie.
 5. Každé dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť.
 6. Každé dieťa má právo na hru a voľný čas.
 7. Deti nesmú pracovať.
 8. Deti nesmú byť týrané.
 9. Deti sa nesmú stať obeťou násilia a vojny.
 10. Deti nesmú byť sexuálne zneužívané.
 11. Deti majú právo vyjadriť svoje názory.
 12. Deti majú právo zvoliť si svoje vierovyznanie.
 13. Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu.
 14. Deti majú právo na prístup k informáciám.
 15. Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré nevyrastajú v rodinnom prostredí.
 16. Zvláštnu ochranu treba venovať deťom utečencov.
 17. Zvláštnu ochranu treba venovať postihnutým deťom.
 18. Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré sa dostávajú do konfliktu so zákonom.

Časť II.

Školský poriadok pre žiakov

Správanie sa žiakov v triede, v školských priestoroch a pri školských podujatiach

 1. Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.
 2. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
 3. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto, hygienicky upravený, v primeranom slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajška.
 4. Do školy prichádza spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania a zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania. Dlhšie sa môžu v škole zdržiavať len žiaci, ktorí sa zúčastňujú na mimotriednych podujatiach, záujmovej činnosti, čakajú na dopravné spoje so súhlasom triedneho učiteľa, plnia uložené povinnosti a pod.
 5. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy.
 6. V triedach a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu, chrániť školský majetok a udržiavať poriadok. Po príchode do školy sa prezúva.
 7. Žiak šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť.
 8. K riaditeľovi školy, všetkým učiteľom a zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí ich pozdraví. V škole, v úradnom styku a vo verejnosti žiaci zdravia (riaditeľa školy a učiteľov, ako aj ostatných pracovníkov školy) pozdravom „Dobrý deň“. Úradné oslovenie je „pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pani učiteľka, pán učiteľ“.
 9. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, zdravia žiaci tým, že sa postavia. Sadnú si len na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravia pri odchode z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
 10. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky potrebné pre príslušný predmet. Pred hodinou telesnej výchovy alebo pracovného vyučovania sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru.
 11. Na vyučovacích hodinách sedí na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok triedy. Svoje miesto zaujme na začiatku hodiny, ktorá začína po zazvonení. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
 12. Počas vyučovania sedí disciplinovane, sústredene sleduje výklad, plní prikázané povinnosti pracuje samostatne, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
 13. Do školy je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Podobne nie je prípustné nosiť do školy väčšie sumy peňazí a  cenné predmety.
 14. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo opýtať, musí sa prihlásiť zdvihnutím ruky. Vyvolaný žiak si sadne len na pokyn učiteľa.
 15. Skúšanému žiakovi ostatní žiaci nesmú našepkávať. Rovnako nie je dovolené odpisovať školské ani domáce úlohy.
 16. Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie, alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na začiatku hodiny.
 17. Počas prestávok sa žiaci zdržujú pod dozorom vo vyhradených priestoroch.
 18. Žiakom sa zakazuje nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.
 19. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, resp. zástupcu riaditeľa. Porušenie tohto zákazu bude mať za následok odobratie telefónu bez SIM karty a vrátenie len zákonnému zástupcovi.
 20. Do školy je zakázané nosiť Walkman, mp3 prehrávače, slúchadlá a iné zariadenia, ktoré narušujú pozornosť žiakov na vyučovaní.
 21. Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé – fajčenie, pitie alkoholických nápojov, užívanie omamných látok. V areáli školy je zákaz fajčiť, piť alkoholické nápoje, príp. požívať iné návykové látky.Tento zákaz sa vzťahuje aj na akcie organizované školou – exkurzie, výlety, vychádzky a pod. V prípade, že učiteľ zistí porušenie zákazu, žiak dostane napomenutie od triedneho učiteľa. Pri druhom porušení dostane pokarhanie od triedneho učiteľa. Tretie porušenie zákazu bude riešené pokarhaním od riaditeľa školy. Pri ďalších porušeniach zákazu bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania na stupeň 2, resp. 3 a 4.
 22. Na školských vychádzkach, výletoch a exkurziách sa žiaci riadia podľa pokynov vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržujú miesto a termín sústredenia. V dopravných prostriedkoch sa správajú disciplinovane. Nerušia cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a zbytočným pobehávaním. Na frekventovaných miestach, na nástupištiach a v závodoch sa disciplinovane podriaďujú pokynom dopravného personálu a sprievodcom zo závodov.
 23. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada sám, prípadne jeho rodič alebo zákonný zástupca triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Poznámka: Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný učiteľ. Uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ. Uvoľnenie z niekoľkých dní povoľuje vo výnimočnom prípade riaditeľ školy.
 24. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje zákonný zástupca. V prípade, ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do 3 dní od nástupu dieťaťa do školy.
 25. Ak neprítomnosť žiaka v škole trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
 26. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole, bez zbytočného odkladu, príčinu jeho neprítomnosti.
 27. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva, alebo je v trvalom styku, na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď riaditeľovi školy.
 28. Vo výnimočných prípadoch môže rodič, resp. zákonný zástupca, požiadať o uvoľnenie žiaka aj v priebehu vyučovania. Rodič, resp. zákonný zástupca podpíše triednemu učiteľovi „Žiadosť o uvoľnenie“.

Časť III.

Správanie sa žiakov na verejnosti

 1. Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a počas školských prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom a spolužiakom sa správa úctivo, zdvorilo, čestne a priateľsky.
 2. Žiak je zdvorilý voči dospelým občanom, najmä k chorým ľuďom a ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných postriedkoch. Je pozorný k žiakom a občanom telesne postihnutým a starým ľuďom a podľa potreby im ochotne pomáha pri prechode cez križovatku, pri nástupe a výstupe z dopravného prostriedku a pod. Chráni mladších žiakov a deti.
 3. Na cestách, na uliciach a križovatkách dodržiava dopravné predpisy. V mestách sa riadi pokynmi príslušníkov dopravných orgánov alebo svetelnými signálmi.
 4. Žiaci, ktorí porušujú pravidlá školského poriadku môžu byť pokarhaní podľa platných predpisov. Učitelia upozornia na ich priestupky rodičov buď osobne, zápismi v žiackej knižke alebo predvolaním do školy.

Časť IV.

Výchovné opatrenia
 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za zásluhy alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
 2. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
 3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy triedny učiteľ, riaditeľ školy, zástupca mestského úradu, alebo zástupca spoločenskej organizácie.
 4. V osobitne odôvodnených prípadoch /napr. statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty / udeľujú žiakovi pochvalu alebo iné ocenenia mestský úrad alebo MŠ SR.
 5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.
 6. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladajú za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu známky zo správania.
 7. Podľa závažnosti sa ukladajú niektoré z týchto opatrení:
  1. napomenutie od triedneho učiteľa
  2. pokarhanie od triedneho učiteľa
  3. pokarhanie od riaditeľa školy.
 1. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie  so súhlasom riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade. Napomenutie a pokaranie sa udeľuje pred kolektívom triedy alebo školy.
 2. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka. Opatrenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu.

Priestupky voči školskému poriadku sa zaznamenávajú do klasifikačného záznamu – na strane „Poznámky k práci žiakov“

Ochranné opatrenia

Ak žiak svojim správaním a agresiou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, narúša alebo znemožňuje ostatným výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Slúži na upokojenie žiaka, o dôvodoch a priebehu sa vyhotoví písomný záznam.
Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, alebo zdravotnú službu, políciu, ktorí preberú za žiaka zodpovednosť.

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov v súvislosti s dochádzkou

Opatrenie 

Neospravedlnené hodiny

Napomenutie triednym učiteľom

5

Pokarhanie triednym učiteľom

6 - 10

Pokarhanie riaditeľom školy

11 - 20

Pokarhanie riaditeľom školy +Znížená známka zo správania stupeň 2

21 - 70

Pokarhanie riaditeľom školy +Znížená známka zo správania stupeň 3

71 – 100

Pokarhanie riaditeľom školy +Znížená známka zo správania stupeň 4

viac ako 100

 

Školský poriadok pre žiakov ŠZŠ Moldava nad Bodvou bol prerokovaný a schválený na pracovnej rade dňa 25. 8. 2010.

 

PaedDr. Annamária Roobová
riaditeľka školy