Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257028. vizited

Štatút RŠ

ŠTATÚT RADY ŠKOLY, Spojená škola skola, Moldava nad Bodvou
SPOJENÁ ŠKOLA, Hlavná 53, Moldava nad Bodvou 045 01
ŠTATÚT RADY ŠKOLY
V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

Čl.1
Základné ustanovenie
(1) Rada školy sa zriaďuje pri Spojenej škole Hlavná 53, Moldava nad Bodvou
(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorom je zriadená.
Čl. 2
Pôsobnosť a poslanie rady školy
      (1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.
      
(2) Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a  presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.
Čl.3
Činnosť rady školy
(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
(2) Rada školy
     
a) uskutočňuje výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa
     b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8  písm. b) až d) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
     c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy , k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä

               1. k návrhu na počty prijímaných žiakov.
               2. k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
               3. k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia
               4. k návrhu rozpočtu.
               5. k správe o výsledkoch hospodárenia školy.
               6. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

(3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
     
a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a  tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
     b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy
Čl.4
Zloženie rady školy.
(1) Rada školy  má  9 členov.
(2) Členmi rady školy  sú
          dvaja zvolení zástupcovia rodičov,
          dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
          jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
          štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

Čl.5
Spôsob voľby členov rady školy
(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu
(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy .
(3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy .
(4) Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(5) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
(6) Členstvo v rade školy zaniká
       a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy
       b) vzdaním sa členstva
       c) ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu
       d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy
       e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy
       f) odvolaním zvoleného člena podľa  § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z.z.
       úcich sa na výchove a vzdelávaní, ktorí boli do rady školy delegovaní
       h) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony
       i) úmrtím.

(7) Ak z dôvodov uvedených v bode 6 zanikne členstvo zástupcu rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v rade školy,  sa členom stáva zástupca, ktorý získal v tajnom hlasovaní následný najvyšší počet hlasov ( bez konania volieb).

Čl.6
Pravidlá rokovania rady školy
(1)  Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy.  Voľba podpredsedu sa uskutoční na následnom zasadnutí rady školy.
(2)  Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.
(3)  Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

      a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
      b) o to sám požiada.

(4)  Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

      a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
      b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona  596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy,

(5)  Rada školy je uznášania schopná ( okrem Článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(6)  Na platné uznesenie rady školy ( okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
(7)  Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
(8)  Nová rada školy   musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
(9)  Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
(10) Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu zriaďovateľa. Prizvaný zástupca má hlas poradný.
(11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy.
Čl.7
Práva a povinnosti člena rady školy.
(1) Člen má právo:

      a) voliť a byť volený ,
      b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
      c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
      d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
      e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu a člen bude odvolaný.
(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl.8
Povinnosti predsedu rady školy.
(1) Predseda rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2) Za predsedu rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(3) Predseda rady školy  predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy  na schválenie.
(4) Predseda rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
(5) Predseda rady školy zvolá radu školy  najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy . Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
(6) Uznesenie rady školy  alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene ; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
(7) Predseda rady školy  vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
(8) Výročná správa obsahuje:

      a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
       b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
      c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
      e) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
      h) ďalšie údaje určené radou školy.

(8) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy
Čl.9
Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy
(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy  o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy  príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.
(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy – KŠÚ v Košiciach.

Záverečné ustanovenia
Čl.9
Finančné zabezpečenie rady školy
(1) Rada školy  zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
(2) Rada školy  nemá vlastný majetok
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy  a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Moldave nad Bodvou
Dátum schválenia: 28.6.2012
Podpis predsedu RŠ