Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2020
:: Objednávky 2020

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


214794. vizited

Informačná povinnosť čl.13 školy

Spojená škola, IČO: 17069840, Hlavná 53, 045 01 Moldava nad Bodvou,

Spojená škola, IČO: 17069840, Hlavná 53, 045 01  Moldava nad Bodvou,

Tel.: 055/460 2071

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SRč. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Účelmi spracúvania osobných údajovsúdôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne)v našichinformačných systémoch na presne určených právnych základoch.Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a)      Právo na prístup k osobným údajom– ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s onlineslužbami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b)     Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c)      Právo na výmaz– „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.

d)     Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, akako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e)     Právo na prenosnosť osobných údajovje právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesťk ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade,ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f)       Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máteako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vašezáujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Spojená škola, Hlavná 53, 045 01  Moldava nad Bodvouprijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú spec.sko@post.sk

alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu: CUBS plus, s.r.o., IČO: 46943404


 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

Názov informačného systému

Personálna a mzdová agenda zamestnancov

Právny základ

Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  zákon NR SR č. 312/2001
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, z. NRSR č.462/2003Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SRč. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR
č. 317/2009Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce
a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác
z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podporea rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy, zákon č. 204/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 470/2011Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon
č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaa o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení  tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ – technik BOZP, sprostredkovateľ
na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnejslužby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Odborový zväz PŠaV na Slovensku, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

-         Osobný spis zamestnanca – 70 rokov od narodenia,

-         Dovolenky – 3 roky,

-         Dochádzka, evidencia pracovného času – 3 roky,

-         Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede – 5 rokov,

-         Dokumentácia k výberovému konaniu – 5 rokov,

-         Mzdové listy – 50 rokov,

-         Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...) – 5 rokov,

-         Dohody (o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti) – 70 rokov od narodenia,

-         Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy) - 10 rokov,

-         Ľahké úrazy – 5 rokov,

-         Ťažké úrazy – 5 rokov,

-         Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví – 5 rokov

-         Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy
z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov – 5 rokov,

-      Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

2 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Názov informačného systému 

Ekonomicko-účtovný

Právny základ

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniachz príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákonč. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

-         Podklady pre zostavenie miezd – 5 rokov,

-         Výplatné listiny – 10 rokov,

-         Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne – 10 rokov,

-         Daňové výkazy – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

3 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadostio prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania
.

Názov informačného systému

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

-         Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede – 5 rokov,

-         Dokumentácia k výberovému konaniu – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

III.4 EVIDENCIA ŽIAKOV ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch špeciálnej základnej školy, ktorá poskytuje žiakom

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami výchovu
a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu. Cieľom je zabezpečenie výchovy a vzdelávania prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy).

Názov informačného systému 

Evidencia žiakov špeciálnej základnej školy

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch
a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom 322/2008 Z. z. o špeciálnych základných školách v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

-         Triedna kniha – 10 rokov,

-         Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia,

-         Katalógový list žiaka – 60 rokov od narodenia,

-         Osobný spis žiaka – 10 rokov,

-         Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - 5 rokov po ukončení štúdia,

-         Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia – 20 rokov
od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti,

-         Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu - 5 rokov po ukončení štúdia,

-         Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka - 5 rokov po ukončení štúdia,

-         Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy
z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov,

-         Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia) – 5 rokov,

-         Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi – 10 rokov,

-         Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán – 5 rokov,

-         Vylúčenie zo štúdia – 10 rokov,

-         Písomné práce žiakov - 3 roky,

-         Záujmové útvary, krúžky – 5 rokov,

-         Zaradenie podľa odborných činností – 5 rokov,

-         Štipendiá – 10 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

5 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácieprevádzkovateľa, zverejňovaniafotografiízamestnancov
so zámerombudovaťjehodobrémeno, propagovaťprevádzkovateľanajehowebovomsídle, vovnútornýchadministratívnychpriestoroch, nasociálnychsieťach
so zámerombudovaťjehodobrémeno
.

Názov informačného systému

IS Propagácia prevádzkovateľa

Právny základ

Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

Propagačné filmy, fotografické materiály viažúce sa ku škole – 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

6 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

Názov informačného systému

IS Verejné obstarávanie


 

Právny základ

Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Verejné obstarávanie – 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

7 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA ABSOLVENTSKÚ PRAX

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie              z ÚPSVaR SR na absolventskej praxi u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR umožniť dotknutým osobám vykonávať absolventskú prax podľa § 51 Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa (zamestnávateľa).

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                u prevádzkovateľa absolventskú prax

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene                   a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

-         Dochádzka, evidencia pracovného času – 3 roky,

-         Ľahké úrazy – 5 rokov,

-         Ťažké úrazy – 5 rokov,

-         Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví – 5 rokov

-         Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy
z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov – 5 rokov,

-         Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

8 ODBORNÁ PRAX

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

Názov informačného systému

IS Odborná prax

Právny základ

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákono vysokých školách
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

-         Dochádzka, evidencia pracovného času – 3 roky,

-         Ľahké úrazy – 5 rokov,

-         Ťažké úrazy – 5 rokov,

-         Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví – 5 rokov

-         Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy
z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov – 5 rokov,

-         Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa


9 ŠTIPENDIÁ

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
v predmetnom informačnom systéme Štipendiá
je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.

Názov informačného systému

IS Štipendiá

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené §149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR  601/2003  Z. z. o životnom minimea o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonomNR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmenea doplnení zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výslovným súhlasom dotknutej osoby
so spracúvaním jej osobných údajovv rámci informačného systému Štipendiá, v súladeso zákonom NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Centrum vedecko-technických informácií SR, Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Štipendiá – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

9 SŤAŽNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

Názov informačného systému

IS Sťažnosti

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Sťažnosti – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

11 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom
o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu
k informáciám.

Názov informačného systému

IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z.z.              o slobodnom prístupe k informáciám


 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov

žiadatelia, orgány verejnej moci

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám – 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

12 SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov
v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Názov informačného systému

IS Správa registratúry

Právny základ

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Bežná korešpondencia – 3 roky

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

13 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR
č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Názov informačného systému

IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.                         o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právny základ

Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Podnety – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

14 RADA ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.

Názov informačného systému

IS Rada školy

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov
v predmetnom IS je s
úhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Rada školy – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

15 EVIDENCIA SZČO

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Názov informačného systému 

Evidencia SZČO

Právny základ

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

16 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému 

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

§ 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

17 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému 

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 NariadeniaEurópskehoparlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochranefyzickýchosôb  pri spracúvaníosobnýchúdajov a o voľnompohybetakýchtoúdajov.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

18EVIDENCIA ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch praktickej školy, ktorá poskytuje žiakomso špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami výchovu
a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu. Cieľom je zabezpečenie výchovy a vzdelávania prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú praktické vzdelanie.

Názov informačného systému 

Evidencia žiakov praktickej školy

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch
a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom 322/2008 Z. z. o špeciálnych základných školách v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

-         Triedna kniha – 10 rokov,

-         Triedny výkaz – 60 rokov (od narodenia),

-         Katalógový list žiaka - 60 rokov (od narodenia),

-         Osobný spis žiaka – 10 rokov,

-         Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 5 rokov (po ukončení štúdia),

-         Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia – 20 rokov                   (od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti),

-         Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu – 5 rokov (po ukončení štúdia),

-         Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka – 5 rokov (po ukončení štúdia),

-         Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy
z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov,

-         Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia)          - 5 rokov,

-         Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi – 10 rokov,

-         Organizačné zabezpečenie hromadných školských akcií – 5 rokov,

-         Štúdium žiaka v zahraničí  - 5 rokov (po ukončení štúdia),

-         Zahraniční študenti – 5 rokov,

-         Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán        - 5 rokov,

-         Vylúčenie zo štúdia           - 10 rokov,

-         Písomné práce žiakov – 3 roky,

-         Záujmové útvary, krúžky – 5 rokov,

-         Zaradenie podľa odborných činností        - 5 rokov,

-         Štipendiá – 10 rokov,

-         Monitoring - 5 rokov,

-         Prestupy žiakov – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa