Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257078. vizited

Rokovací poriadok

ROKOVACÍ PORIADOK PEDAGOGICKEJ RADY, Spojená škola skola, Moldava nad Bodvou
SPOJENÁ ŠKOLA, Hlavná 53, Moldava nad Bodvou 045 01
ROKOVACÍ PORIADOK
PEDAGOGICKEJ RADY

vydaný riaditeľom Spojenej školy v Moldave nad Bodvou
na základe platných vyhlášok a smerníc MŠ SR.

Prerokovaný v pedagogickej rade 25. augusta 2010

Čl.1
Úvodné ustanovenia
Rokovací poriadok pedagogickej rady /ďalej PR/ upravuje postup pri príprave, rokovaní, prijímaní opatrení a kontrole ich plnenia.
Čl. 2
Postavenie a poslanie pedagogickej rady školy
a) PR školy je poradným orgánom riaditeľa školy.
b) PR patria kompetencie vymedzené zákonom, vyhláškami a smernicami MŠ SR, organizačným poriadkom školy a štatútom, ktoré vydáva riaditeľ školy.
c) PR sa pri svojom rokovaní riadi plánom svojej činnosti, ktorý je súčasťou plánu školy na školský rok.
d) Za činnosť PR školy zodpovedá riaditeľ školy, zvoláva a riadi jej rokovanie, v prípade jeho neprítomnosti zvoláva a riadi rokovanie PR štatutárny zástupca riaditeľa školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec školy.
e) PR sa stretáva najmenej 5x v školskom roku.
Pedagogická rada prerokúva a odporúča / neodporúča riaditeľovi na schválenie:
♦ školský vzdelávací program a jeho revízie
♦ ročný plán práce školy
♦ správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok,
♦ výsledky výchovno- vzdelávacej činnosti za každé klasifikačné obdobie školského roka a za celý školský rok,
♦ školský poriadok, organizáciu vyučovania
♦ organizačný poriadok,
♦ pracovný poriadok,
♦ prevádzkový poriadok školy, telocvične, dielní a cvičnej kuchynky
♦ počty žiakov v nasledujúcom šk.roku
♦ štatút školy,
♦ rozvrh hodín.
Pedagogická rada berie na vedomie:
♦ analýzu výchovno-vzdelávacej činnosti za každé klasifikačné obdobie,
♦ informáciu o ďalšom vzdelávaní učiteľov,
♦ výsledky komisionálnych skúšok
♦ správy o záujmovej činnosti, činnosti MZ a výchovného poradcu
♦ návrhy a otázky školy, ktoré jej predloží riaditeľ školy, resp. jej člen.
Pedagogická rada ukladá:
♦ metodickým orgánom predkladať koncom školského roka správu o plnení plánu práce MZ,
♦ prijať opatrenia na zlepšenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu a pod.,
♦ štvrťročne predkladať vyhodnotenie IVP
Pedagogická rada navrhuje:
♦ zabezpečiť vzdelávanie učiteľov a pod.
Úlohy pedagogickej rady:
♦ pripravovať kompetentné návrhy na rozhodovanie riaditeľa pri schvaľovaní:
      • triednych učiteľov,
      • rozdelenia učebných úväzkov,
      • rozvrhu hodín,
      • odborno-metodických komisií,
      • klasifikácie správania žiakov,
      • pri hodnotení, odmeňovaní a vyznamenávaní učiteľov a pod.;
♦ predkladať návrhy na závažné zmeny v odborno-pedagogickej oblasti;
♦ pripravovať námety a návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy, posilňovať sebareflexiu učiteľa;
♦ aktívne sa podieľať na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov (vízia školy, školský vzdelávací program, učebné plány školy, plán práce, školský poriadok, organizačný poriadok, hodnotenie pedagogických zamestnancov a pod.);
♦ vznášať otázky a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným bodom programu;
♦ navrhovať pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia;
♦ oboznamovať účastníkov PR so svojimi poznatkami a skúsenosťami z oblasti výchovy a vzdelávania žiakov;
♦ hlasovať o predkladaných návrhoch;
♦ voliť svojich zástupcov do rady školy.
Čl.3
Práva a povinnosti členov pedagogickej rady
Člen pedagogickej rady má právo:
a) podieľať sa na príprave rokovania,
b) navrhovať program rokovania,
c) vznášať otázky a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným bodom programu,
d) oboznamovať účastníkov PR so svojimi poznatkami, skúsenosťami z výchovy a výučby žiakov školy,
e) navrhovať pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia,
f) hlasovať o predkladaných návrhoch
Povinnosťou člena pedagogickej rady je:
a) zúčastňovať sa na rokovaní,
b) plniť závery a úlohy prijaté na zasadnutí.
Čl.4
Príprava na rokovanie pedagogickej rady
a) Za činnosť PR školy zodpovedá riaditeľ školy, ktorý zvoláva a riadi jej rokovanie, v prípade jeho neprítomnosti zvoláva a riadi rokovanie PR štatutárny zástupca riaditeľa školy alebo ním poverený pracovník.
b) Rokovanie PR pripravuje vedenie školy v súčinnosti s vedúcimi metodických združení školy na základe plánu práce PR, aktuálnych úloh školy.
c) Riadne rokovanie sa uskutočňuje podľa harmonogramu zasadnutí PR, mimoriadne zvoláva riaditeľ školy podľa potreby alebo vždy, ak to navrhne 1/5 členov pedagogického zboru.
d) O programe rokovania sú pedagogickí zamestnanci oboznámení vopred. Dokumenty vopred vyžiadané ktorýmkoľvek členom PR musia mať písomnú alebo elektronickú formu a musia byť členom PR sprístupnené najneskôr v deň konania PR najmenej 6 hodín pred jej začatím.
Čl.5
Rokovanie pedagogickej rady
a) Členom PR je každý pedagogický zamestnanec školy
b) Prizvaní hostia vstupujú do rokovania na základe ústneho požiadania, slovo im udeľuje zamestnanec, ktorý vedie PR.
c) Neúčasť a predčasný odchod zo zasadnutia sa ospravedlňuje zásadne pred rokovaním, výnimočne dodatočne.
d) Na úvod oboznámi predsedajúci účastníkov s výsledkami prezentácie (zistenie uznášaniaschopnosti PR) programom, ktorý predloží na doplnenie, schválenie členom PR a určí zapisovateľa a 2 overovateľov
e) Predsedajúci vykoná kontrolu plnenia uznesení a zadaných úloh z poslednej PR.
f) Do diskusie sa členovia a ostatní prizvaní hostia hlásia zdvihnutím ruky, slovo im udeľuje riaditeľ školy podľa poradia, v akom sa hlásili.
g) Účastníci rokovania nesmú rušiť vystúpenie iného diskutujúceho, ak mu bolo udelené slovo v jeho prejave, vo výnimočnom prípade, najmä ak sa výrazne vzdialil od témy rokovania, ho najprv predsedajúci upozorní, až potom mu odoberie slovo.
h) Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen PR. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.
Čl.6
Prijímanie uznesení pedagogickou radou
a) Pedagogická rada je schopná uznášať sa, ak sú na nej prítomné aspoň 2/3 členov PR.
b) Rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním, ktoré môže byť verejné (zdvihnutím ruky) alebo tajné. Hlasy pri tajnom hlasovaní spočítavajú traja schválení členovia PR.
c) Hlasovacie právo majú iba pedagogickí zamestnanci, ktorí sú osobne prítomní na rokovaní pedagogickej rady ( s hlasom rozhodujúcim), neprípustné je hlasovanie v zastúpení.
d) Prizvaní hostia majú hlas poradný sa hlasovania nezúčastňujú.
e) V prípade pozmeňujúceho návrhu sa hlasuje o každom návrhu, vrátane pôvodného návrhu.
f) Uznesenie PR je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina celkového počtu prítomných členov.
g) Výkon uznesenia PR je pozastavený, ak je uznesenie v rozpore s legislatívnymi predpismi.
h) Uznesenie PR sa zverejní na oznamovacej tabuli v priestoroch zborovne do 5 pracovných dní od rokovania PR, okrem výnimočných prípadov (PR sa konala pred prázdninami, sviatkami).
i) Členovia PR, ktorí neboli prítomní na jej rokovaní, sú povinní oboznámiť sa s obsahom rokovania a jeho závermi, čo potvrdia svojím podpisom v zápise z PR.
j) Za zápis z rokovania je zodpovedný zapisovateľ, dvaja overovatelia zodpovedajú za správnosť a obsahovú úplnosť zápisnice.
k) Výsledok hlasovania má pre riaditeľku odporúčací charakter.
Čl.7
Zápis z rokovania
a) O každom rokovaní PR sa spíše zápisnica, ktorá musí obsahovať:
      • Dátum a miesto rokovania
      • program rokovania,
      • stručný a výstižný záznam prerokúvaných otázok,
      • stručný a výstižný záznam diskusie,
      • výsledky rokovania (výsledky hlasovania o návrhoch záverov),
      • priloženú prezenčnú listinu (počet prítomných pedagogických pracovníkov, menovitý zoznam neprítomných pracovníkov, dôvod neúčasti -ospravedlnená neospravedlnená neúčasť, mená prizvaných hostí),
      • prijaté uznesenia z rokovania PR,
      • podpis zapisovateľa, riaditeľa školy a overovateľov,
      • prílohy.
b) Zápis z rokovania je k dispozícii na nahliadnutie každému pedagogickému zamestnancovi školy do 5 pracovných dní po rokovaní PR na oznamovacej tabuli v zborovni školy, okrem výnimočných prípadov (prázdniny, sviatky).
c) Zápis z rokovania patrí medzi základnú dokumentáciu školy, archivuje sa podľa ustanovení spisovného a skartačného poriadku školy.
Čl.8
Záverečné ustanovenie
Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku prerokúva PR, schvaľuje riaditeľ školy.

Rokovací poriadok PR je zverejnený v zborovni školy a na web stránke školy.

Týmto rokovacím poriadkom PR sa zrušuje doteraz platný rokovací PR.

Tento rokovací poriadok bol schválený pedagogickou radou školy dňa 25. 8. 2010 a nadobúda účinnosť dňa 1.9.2010.
PaedDr. Annamária Roobová
riaditeľka školy