Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2024
:: Objednávky 2024
:: Dobropisy

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


266495. vizited

Úvod


Spojená škola, Hlavná 53, Moldava nad Bodvou

KRITÉRIÁ  PRIJATIA  ŽIAKOV  DO  1. ROČNÍKA PRAKTICKEJ  ŠKOLY V ŠKOLSKOM  ROKU 

2024/2025

Kritériá prijatia:

1. úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, príp.  9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ alebo ukončenie povinnej školskej dochádzky – vzdelávanie podľa variantu B alebo C (alebo dosiahnutie veku 18 rokov a viac, ak uchádzač nebol vzdelávaný v OU alebo PŠ)

2. predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva so záverom,  že sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  podľa § 101 ods. 2, 3 a  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ), nie staršiu ako dva roky.             
         


Názov školy

Plánovaný počet  tried 
Plánovaný počet prijatých  žiakov

Prijímacie konanie

Spôsob ukončenia štúdia

Spojená škola, Hlavná 53, Moldava nad Bodvou –Praktická škola

1

8

bez prijímacích skúšok

vysvedčenie